Betrokkenheid
van ouders en
leerlingen

Betrokkenheid

Wij hechten erg veel waarde aan de betrokkenheid van onze ouders bij de school. Opvoeden zien wij als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school. Om goed samen te werken vinden wij een goede communicatie erg belangrijk. Positieve ouderbetrokkenheid is belangrijk omdat het bijdraagt aan de leersituaties en het sociale gedrag. Om alle ouders bij de school te betrekken organiseren we 5 keer per jaar een koffieochtend.

Ouders worden uitgenodigd om naar school te komen en te praten over de ontwikkelingen van de school. Betrokken partners van de school komen hier vertellen op welke manier ze bij de school betrokken zijn. Ouders en leerlingen worden op verschillende manieren betrokken bij de school. Zo beginnen we bijvoorbeeld elke dag met een inloop, waarbij ouders de klas inkomen en samen het hun kind tijd hebben om een werkje te maken. Op deze manier bent u als ouder betrokken bij waar uw kind mee bezig is.

Social Schools

Wij maken gebruik van het platform Social Schools om met ouders te communiceren. Wij geloven erin dat een goede samenwerking met ouders belangrijk is voor de ontwikkeling van een leerling. Via Social Schools maken we de communicatie tussen school en ouders laagdrempelig.

Via dit platform laat de leerkracht u weten wat er in de klas gebeurt. Ook kan de leerkracht u een persoonlijk bericht sturen dat van toepassing is voor uw kind. Ouders kunnen de leerkracht ook bereiken door een bericht te sturen.

Verder ontvangt u via Social Schools regelmatig een nieuwsbrief met nieuwe ontwikkelingen die gaande zijn in de school en in de klassen.

Ouder-kind gesprekken

Inbreng van ouders én kind vinden we erg belangrijk. Aan het begin van ieder schooljaar starten we met een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek maakt u nader kennis met de leerkracht. De kinderen zijn ook bij dit gesprek aanwezig. U kunt tijdens dit gesprek aangeven wat u belangrijk vindt en de aandachtspunten voor het komende schooljaar met de leerkracht bespreken.

We houden u regelmatig op de hoogte over de ontwikkelingen van uw kind. Rond november vindt er een tussenbespreking plaats. Bij dit gesprek is de leerkracht aanwezig en wordt er met u en uw kind gekeken naar de ontwikkelingen van uw kind. Er wordt besproken hoe het in de klas gaat en wat de aandachtspunten zijn.

Twee keer per jaar ontvangt u een rapport waardoor u de ontwikkeling van uw kind kunt volgen op papier. Deze ontwikkelingen bespreken we samen met u en uw kind. Tussentijdse gesprekken zijn indien nodig altijd mogelijk.

Medezeggenschapsraad (MR)

Via de MR kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken. De MR komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar en bespreekt dan punten zoals:

  • vaststelling van de schoolgids;
  • verdeling en besteding van de financiële middelen van de school;
  • vaststelling of wijziging va regels op het gebied van verkeersveiligheid, gezondheid en welzijn;
  • onderwijstijd van de leerlingen;
  • organiseren van de tussenschoolse opvang.

De MR bestaat uit 2 personeelsleden en 2 ouders. De personeelsleden worden gekozen door het personeel. Ook de ouders kunnen gekozen worden door het uitbrengen van een stem. Wanneer je gekozen bent, blijf je 3 jaar in de MR. Daarna worden nieuwe leden gekozen.

Ouderpanel

Het ouderpanel is een groep ouders die als klankbordgroep in gesprek gaat met de directie over het onderwijs op school. Het is naast de MR een extra overlegvorm. Ouders kunnen meepraten over nieuwe plannen van de school en hun mening geven over bepaalde onderwerpen/thema’s. Met het ouderpanel bieden we ouders de gelegenheid om mee te denken over de ontwikkelingen op school. Daarmee willen wij de betrokkenheid van de ouders bij de school vergroten. Ook willen we graag horen wat er onder ouders leeft en hoe er gedacht wordt over bepaalde onderwerpen. Het ouderpanel komt ongeveer 5 keer per jaar bij elkaar.

Leerlingenpanel

Naast de betrokkenheid van ouders vinden we de betrokkenheid van onze leerlingen ook ontzettend belangrijk. Wij willen de betrokkenheid en inspraak van onze leerlingen vergroten door het leerlingenpanel. In het leerlingenpanel zitten 2 leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8. Zij gaan 5 keer per jaar in gesprek met de directeur van de school.

Met het leerlingenpanel willen we kinderen betrekken bij de ontwikkelingen van de school. De leerlingen kunnen hier aangeven hoe zij denken over bepaalde zaken en wat zij belangrijk vinden.

Tijdens een overleg gaat het over van alles wat kinderen bezighoudt op school; dit kan over verschillende onderwerpen gaan. Tijdens het leerlingenpanel wordt er niet over andere leerlingen gesproken.