Basisschool
Het Kompas
in Bergen op Zoom

Kinderen ontwikkelen zich op hun eigen manier

Alle kinderen op onze school hebben hun eigen unieke eigenschappen, talenten en karakter. Ieder kind leert en ontwikkelt zich dan ook op een andere manier, en daar is op basisschool Het Kompas in Bergen op Zoom alle ruimte voor. Met een enthousiast en professioneel team zorgen we ervoor dat uw kind zich in een veilige en stimulerende omgeving kan ontwikkelen. Daarmee bedoelen we niet alleen leren, maar ook samenwerken, onderzoeken, ontdekken, plezier maken en zelf nadenken. Hiermee leren kinderen de vaardigheden om uit te groeien tot gelukkige en sociale mensen in onze maatschappij.

Leren op basis van thema’s

Op Het Kompas zijn we overtuigd van de kracht van betekenisvol leren. Dat betekent dat we werken in thema’s en daar de lessen en vakken op aansluiten. Door kinderen mee te nemen in verhalen die bij dit onderwerp passen, gaat de leerstof leven voor ze. Ze begrijpen waarom ze iets leren, het wordt leuk en ze onthouden de lesstof beter. Kleuters gaan op basis van een thema aan de slag met taal en rekenen, werklessen, bewegingsonderwijs en sociaal-emotioneel leren. Voor de oudere kinderen zijn vakken als taal, begrijpend lezen, geschiedenis, aardrijkskunde, techniek, natuur en kunstzinnige vakken verbonden met het thema. Maar kinderen leren ook belangrijke moderne vaardigheden, zoals: probleemoplossend en kritisch denken en digitale vaardigheden.

Aandacht voor kind en taal

Omdat we als reguliere basisschool in kleine klassen werken, hebben onze leerkrachten veel persoonlijke aandacht voor de kinderen. Hierdoor bieden we precies de ondersteuning en uitdaging die zij nodig hebben om zich te ontwikkelen. Goed kunnen communiceren is een belangrijke vaardigheid in het leven. Door taal kun je je uiten, zorgen dat anderen je begrijpen en vrienden maken. Daarom besteden we veel aandacht aan de taalontwikkeling van kinderen.

Verantwoordelijk en zelfstandig

Kinderen zijn veel meer gemotiveerd en bereid om te leren als ze zelf mee mogen denken over hoe ze dat het beste kunnen doen. Zo leren ze op Het Kompas hun eigen leerdoelen stellen, werk plannen en kritisch kijken naar hun eigen werk. Hierdoor worden ze zelfverzekerder, gaan ze op zichzelf vertrouwen en nemen ze hun eigen verantwoordelijkheid. Maar zelfstandig zijn betekent natuurlijk niet dat je alles alleen doet, daarom leren ze op school ook goed samenwerken.

Onderwijs op maat

Op Het Kompas vinden we samenwerking erg belangrijk. Voor de kinderen, binnen ons team, met de ouders, onze kinderopvang én met partijen in de regio. Wanneer een kind bij ons op school ondersteuning nodig heeft, bieden onze leerkrachten en Intern Begeleider (IB’er) dat deels intern aan. We denken vanuit de behoeften van het kind. Om daaraan tegemoet te komen, maken we ook regelmatig gebruik van externe expertise uit ons netwerk:

  • Samenwerkingsverband Brabantse Wal
  • Logopediepraktijk Trivers
  • Auris: gespecialiseerd in horen, spreken en taal
  • Wereldwijs nieuwkomersonderwijs
  • Schoolarts
  • Gemeente Bergen op Zoom
  • Het natuurpodium Bergen op Zoom
  • De FitFabriek

U bent als ouder altijd welkom om een kijkje te komen nemen. We leiden u graag rond op onze locatie!

NIEUWKOMERSONDERWIJS BIJ WERELDWIJS

Kinderen die net in Nederland zijn en de taal nog niet spreken kunnen bij Wereldwijs terecht. Hier krijgen ze ondersteuning op het gebied van taal. We vinden het namelijk belangrijk dat kinderen zich bij ons veilig en begrepen voelen.

Wereldwijs is een plek waar kinderen van nieuwkomers de Nederlandse taal aangeboden krijgen. Ze breiden hun woordenschat uit, leren zinnen opbouwen, begrijpend lezen,  spellen, Nederlands spreken en ook rekenen. Daarnaast leren ze veel over de wereld om hen heen. Dit doen we met behulp van spel, mooie boeken uit de schoolbibliotheek en door steeds vanuit een ander leuk thema te werken.

Alles is afgestemd op het taalniveau, de achtergrond en de behoeften van kinderen. Alle kinderen volgen hun eigen leerlijn, volgens een programma op maat.